Czas szkoleń wlicza się do czasu pracy

1

Wczoraj odbyło się spotkanie z St. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Panią Aliną Dziedzic. Jednym z zagadnień było sprawa szkoleń pracowników (nie chodzi o BHP).

Pani z PIP potwierdziła a my wyjaśniamy, ze zgodnie z zapisami w odpowiednim Poleceniu służbowym:

szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, jeżeli obowiązek pracodawcy ich przeprowadzenia wynika z postanowień przepisów wewnątrzzakładowych, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie pisemnego polecenia przełożonego, odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi
godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy”

pracownik biorący udział w szkoleniu w dni, które zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy są dniami pracy jest zwolniony na czas trwania zajęć oraz na czas niezbędny do punktualnego przybycia na zajęcia z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

„jeżeli udział pracownika w szkoleniu spowoduje przekroczenie obowiązujących go norm czasu
pracy w danej dobie, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia na czas całej zmiany poprzedzającej lub następującej po szkoleniu”

1 thought on “Czas szkoleń wlicza się do czasu pracy

  1. A czy badania lekarskie są wliczane do czasu pracy, czyli jak idę na wolnym na badania to mogę to odebrać. Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *