Wyniki PUŁAW za IV kwartał oraz cały rok obrotowy 2023

0

W 2023 roku Grupa Kapitałowa PUŁAWY wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4 400 mln zł wobec blisko 8 900 mln zł w roku 2022.

Wynik EBITDA jest ujemny na poziomie 338 mln zł (za rok 2022 wyniósł 1 076 mln zł na plusie), przy ujemnej marży EBITDA w wysokości 7,7% (za rok 2022 marża była dodatnia na poziomie 12,1%) oraz zanotowanej rekordowej stracie netto na poziomie 621,5 mln zł wobec zysku netto za 2022 rok na poziomie 291 mln zł.

W IV kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa PUŁAWY wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 996 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 142 mln zł, przy marży EBITDA 14,3%. Pozytywnie na wyniki IV kwartału wpłynęły środki finansowe przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 93 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych.

Spółka w znacząco wyższym, niż wcześniej zakresie musiała korzystać z finansowania zewnętrznego (kredyty, faktoring), zwiększając zadłużenie z poziomu 272 mln zł na koniec 2022 do kwoty 777 mln zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *